RODZAJE KŁADEK


Pojęcie UKŁAD LIN NOŚNYCH I WIESZAKÓW obejmuje zarówno przestrzenne rozmieszczenie tych elementów w kierunku poprzecznym do osi przęsła, jak i w kierunku podłużnym. Odmienne zasady stosuje się w kierunku podłużnym dla mostów wiszących i podwieszonych. Podobnie jak w przypadku pylonów, o układzie lin i wieszaków można mówić jedynie w przypadku mostów wiszących i podwieszonych.


układ I

Układ centralny
Liny nośne łączą szczyt pylonu z osią pomostu. Rozwiązanie stosowane jedynie w przypadku mostów podwieszonych, oraz pylonów A-kształtnych, Y-kształtnych i obu rodzajów drążkowych.


układ I I

Układ równoległy
Pary lin nośnych lub lin i wieszaków łączące położone po bokach szczyty pylonów z krawędziami pomostu. Rozwiązanie stosowane zarówno dla mostów wiszących jak i podwieszonych, oraz pylonów H-kształtnych, w formie ramy portalowej i dwu słupów utwierdzonych. Korzystne ze względu na największą sztywność na skręcanie.


układ /\

Układ zbieżny
Pary lin nośnych łączące położony centralnie szczyt pylonu z krawędziami pomostu. Rozwiązanie stosowane głównie w przypadku mostów podwieszonych, oraz pylonów A-kształtnych, Y-kształtnych i obu rodzajów drążkowych.


układ \ /

Układ rozbieżny
Pary lin nośnych i wieszaków łączą krawędzie przęsła z rozsuniętymi na boki szczytami pylonu. Rozwiązanie stosowane w przypadku mostów wiszących i pylonów V-kształtnych. Liny nośne i wieszaki współuczestniczą w przenoszeniu (oprócz sił pionowych) także i części sił poziomych (np. od parcia wiatru) w większym stopniu, niż w przypadku układu zbieżnego.


Stosowanie układu nośnego w trzech płaszczyznach (w osi pomostu i na jego krawędziach) nie przyjęło się. Zaważyły tu względy estetyczne - niekorzystny widok krzyżowania się ze sobą wielu lin podczas obserwacji mostu pod kątem do jego osi.

Także i tutaj mamy do czynienia jedynie z podziałem orientacyjnym. Wzajemne położenie w przestrzeni pomostu i szczytów pylonów sprawia, że układ równoległy jest w rzeczywistości lekko zbieżny lub - częściej - lekko rozbieżny. Z oczywistych powodów nie jest jednak możliwe podanie żadnej granicznej wartości kąta nachylenia, rozgraniczającej układ równoległy od dwu pozostałych.


układ harfa

Układ harfowy
Wanty równoległe do siebie. Posiada duże walory estetyczne, ale w skutek zakotwienia want po długości pylonu pojawiają się w nim momenty zginające i skręcające.


układ wachlarz

Układ wachlarzowy
Wanty nierównoległe, odległości między zakotwieniami w pomoście większe niż między zakotwieniami w pylonach. Momenty zginające i skręcające wystąpią w pylonie podobnie jak poprzednio. Często stosowany z uwagi na walory estetyczne.


układ promienie

Układ promienisty
Wanty zbiegają się do jednego punktu. Bardzo korzystna praca pylonu i want, duża sztywność konstrukcji, zwłaszcza w wypadku zakotwienia skrajnych want poza przyczółkami.


układ gwiazda

Układ gwiaździsty
Bardzo atrakcyjny estetycznie, posiada jednak wady układów harfowego i wachlarzowego. Część want pracuje w sposób niekorzystny, na zbyt małym lub zbyt dużym pochyleniu w stosunku do przęsła.


układ jodła

Układ jodłowy
Bardzo atrakcyjny estetycznie, posiada jednak wady układów harfowego i wachlarzowego. Część want pracuje w sposób niekorzystny, na zbyt małym lub zbyt dużym pochyleniu w stosunku do przęsła.


układ odciąg

Układ z odciągiem
Połączenie jednego z powyższych układów want z jedną liną odciągową. Stosowany w mostach jednopylonowych, zwykle przy pochyłym pylonie.


układ mieszany

Układ mieszany
Stosowany w mostach jednopylonowych. Układ gwiaździsty pełni rolę odciągu, umieszczonego po stronie krótszego przęsła. Po stronie dłuższego znajduje się jeden z pozostałych układów lin nośnych.


Czasami wyróżnia się, jako osobny układ, sytuację, gdy od pylonu odchodzi w każdą stronę po jednym kablu nośnym. Układ taki nazywa się monokablowym.

Wanty są zakotwione po długości przęsła co kilkanaście - kilkadziesiąt metrów. Czasami stosowane są wanty podwójne - para cięgien odległych od siebie o kilkanaście cm, pracująca jak jedna wanta.


wieszaki |||

Wieszaki równoległe
Najprostszy, najczęściej spotykany układ wieszaków. Historycznie najstarszy.


wieszaki W

Wieszaki w układzie W (kratownica Jawertha)
Układ wieszaków sztywniejszy od poprzedniego, spotykany w przypadku wieszaków w płaszczyznach pochylonych. Rozwiązanie ciekawsze architektonicznie od poprzedniego.


wieszaki XX

Wieszaki w układzie X
Układ wieszaków o cechach podobnych do poprzedniego, rzadziej spotykany.


wieszaki dziwaki :)

Oczywiście, także i tutaj fantazja projektanta nie napotyka ograniczeń.


*Przęsła
*Powrót na górę strony.

*Kładka czy most?
*Omawiane kładki
*Pylony
 Cięgna
*Przęsła